Bijlage 2

Ontwikkelingen wetgeving

Eind 2021 hebben Johan Remkes en Wouter Koolmees het nieuwe coalitieakkoord aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat Karien van Gennip uitvoering geven aan deze plannen. Hoe zien die plannen eruit? Hieronder een overzicht:


104 weken loondoorbetaling bij ziekte

Een werkgever blijft verplicht het loon van zijn zieke werknemer 104 weken door te betalen. Die lasten zijn sommige werkgevers in het mkb al jaren een doorn in het oog. Niet alleen hebben we gezien dat mkb-bedrijven het doorbetalen van een zieke werknemer gedurende twee jaar financieel moeilijk kunnen dragen. We weten bovendien dat werkgevers de processtappen uit de Wet verbetering poortwachter niet altijd overzien. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars maakten afspraken om werkgevers hiermee te helpen. Per 1 januari 2019 is als oplossing de mkb verzuim-ontzorgverzekering geïntroduceerd.


Overheid investeert in arbeidsmarkt en loondoorbetaling

De overheid investeert 500 miljoen euro per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, de re-integratie van werknemers en het aanpakken van armoede en schulden. Ook trekt de regering 300 miljoen euro per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb. Dit bedrag wordt ingezet voor de loondoorbetaling bij ziekte. En dat is goed nieuws voor het mkb!


Re-integratie tweede spoor krijgt grotere rol

We zien in het coalitieakkoord een grotere rol voor ‘re-integratie tweede spoor’. Dit is een onderdeel van de processtappen uit de Wet verbetering poortwachter. Kan een werknemer niet meer aan het werk bij de eigen werkgever in het eerste jaar? Dan is de werknemer verplicht om zich eerder in te spannen ander werk bij een andere werkgever aan te nemen. We verwachten dat het eerder oriënteren op ander werk, werknemers helpt om sneller weer in het arbeidsproces betrokken te zijn. Ook wanneer dit om werknemers gaat die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het geeft meer kansen op succes. 


Uitdagingen en mogelijke maatregelen WIA

De uitdagingen in de uitvoerbaarheid van de WIA zitten vooral in de beperkte uitvoeringscapaciteit van de verzekeringsartsen. Maar er speelt meer. Het ministerie van SZW onderzoekt welke maatregelen genomen kunnen worden om de arbeidsparticipatie en de positie van arbeidsongeschikten te verbeteren. Zo zijn er voorstellen om:

  • de WIA-grens van 35% naar 15% te verlagen;
  • de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) af te schaffen;
  • en de duur van het eigenrisicodragen van de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van tien naar vijf jaar in te korten.

Deel dit artikel