Eigenrisico-dragers realiseren meer WGA-uitstroom

Eigenrisicodragers realiseren meer WGA-uitstroom

We gaven inzicht in de ontwikkeling van de WIA-instroom en de druk op de sociaal-medische beoordelingen van UWV. Om een compleet beeld te krijgen van de WIA, geven we de ontwikkelingen in de WIA-uitstroom weer. De IVA-uitstroom laten we achterwege.


De IVA geeft (ex-)werknemers een uitkering die 80-100% arbeidsongeschikt zijn met een zeer geringe tot géén kans op herstel. De meeste IVA-uitkeringen stoppen door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.5 De ontwikkeling in de WGA-uitstroom is interessant. Met welke redenen eindigen WGA-uitkeringen? En wat is het verschil in de resultaten van de re-integratie inspanningen tussen WGA eigenrisicodragers en WGA publiek verzekerde werkgevers?6 We lichten het hieronder toe.


Steeds vaker stopt een WGA-uitkering door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Grafiek 23 en 24: Beëindigde WGA-uitkeringen, uitgedrukt in percentages, naar oorzaak
Bron: UWV, Kwantitatieve gegevens, 2014-2021

In de grafieken hierboven zien we om welke reden een WGA-uitkering stopt. De grafiek links geeft inzicht in de oorzaken waarom de WGA-uitkeringen stoppen van WGA eigenrisicodragers. De grafiek rechts van de publiek verzekerde werkgevers. Omdat de WGA publiek verzekerden in aantal veel groter zijn dan de WGA eigenrisicodragers, drukken we de oorzaken uit in percentages. Bij WGA publiek verzekerden is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen. Werkgevers die voor de WGA eigenrisicodrager zijn, zijn zelf verantwoordelijk om de instroom in de WGA te beperken en de uitstroom in de WGA te bevorderen.


Uit de grafiek blijkt dat de beëindigde WGA-uitkeringen door ‘herstel/herbeoordeling’ hoger is bij WGA Eigenrisicodragers, dan bij WGA publiek verzekerden. 

"Er is een hogere kans op herstel, wanneer een werkgever eigenrisicodrager is"

Jasper Broers, WIA-expert bij Nationale-Nederlanden

Ook zien we dat het aandeel beëindigde WGA-uitkeringen door ‘herstel/herbeoordeling’ bij WGA eigenrisicodragers en bij WGA publiek verzekerden aan het afnemen is. Deze ontwikkeling loopt bij WGA eigenrisicodragers langzamer terug dan bij publiek verzekerde werkgevers.


We zien een groter gedeelte van de WGA-uitkeringen stoppen door ‘pensionering’ bij zowel WGA eigenrisicodragers als bij WGA publiek verzekerden. We gaven aan dat de instroom in de WIA is toegenomen voor de oudere leeftijdscategorieën. Ook gaven we aan dat het aandeel beëindigde uitkeringen door het bereiken van de AOW-leeftijd of ‘pensionering’ is toegenomen.


Steeds meer gedeeltelijke WGA-uitkeringen stoppen

Grafiek 25 en 26: WGA deels of WGA volledig beëindigd, uitgedrukt in percentages
Bron: UWV, 2014-2021, Kwantitatieve gegevens

In bovenstaande grafieken valt op dat het aandeel beëindigde gedeeltelijk arbeidsgeschikte WGA-uitkeringen vanaf 2014 stijgt. In 2014 eindigde nog 27% van de gedeeltelijke WGA-uitkeringen bij publiek verzekerden. In 2020 is dat gegroeid naar 40% met in 2021 een daling naar 38,38%. Een vergelijkbaar beeld zien we bij eigenrisicodragers. Al is de daling in 2021 vergeleken met 2020 hier kleiner. Een oorzaak is dat in het (ver) verleden ontstane gedeeltelijke WGA-uitkeringen stoppen door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.


WGA Eigenrisicodragers realiseren meer uitstroom

Grafiek 27: WGA-uitstroomkans eigenrisicodragers en geen eigenrisicodragers

Bron: UWV, 2014-2021, Kwantitatieve gegevens

Uit de gegevens van UWV blijkt dat eigenrisicodragers een hogere kans op WGA-uitstroom realiseren dan verzekerden bij UWV. Werkgevers die er bewust voor kiezen eigenrisicodrager voor de WGA te worden, slagen er beter in een werknemer naar de juiste uitkering te brengen.

"We zien werkgevers een bewuste keuze maken om eigenrisicodrager te worden. Daarmee hebben ze meer invloed op de re-integratie en dragen ze meer zorg en verantwoordelijkheid voor hun arbeidsongeschikte werknemers"

Jasper

We helpen werkgevers met de re-integratieverplichtingen. Met onze partners bieden we werkgevers instrumenten die werknemers helpen (meer) inzetbaar te blijven. Dat is maatwerk, waarmee we werkgevers meer grip en sturing geven aan de mogelijkheden van de werknemers. Zo draagt een werkgever zorg voor meer inkomensbehoud van zijn werknemers.

5. Algemene Ouderdomswet 
6. In Nederland kennen we een hybride stelsel voor de financiering van Ziektewet en WGA. In voetnoot 2, 3 en 4 is hier al aandacht aan gegeven. Als een werkgever eigenrisicodrager is dan betaalt de werkgever de uitkering zelf én ben je verantwoordelijk voor de re-integratie. Als een werkgever publiek verzekerd is betaalt de werkgever de uitkering via een premie aan de Belastingdienst, de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) én is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.

Deel dit artikel